Koalicioni ynë

E themeluar më 25 mars 2010 në Shkup, Rr. ” Vodnjanska ” numër 17, numër identifikimi (EMB) 6473681, numër tatimor (EDB) 4080010510536.

Niveli i veprimit të organizatës është promovimi, zhvillimi dhe përhapja e ndërgjegjësimit shëndetësor. Sektori kryesor i veprimtarisë së organizatës është edukimi në fushën e shëndetësisë së popullatës së re në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

 

Prioritetet tematike të organizatës janë: përmirësimi i cilësisë së edukimit mjekësor në Maqedoni përmes organizimit të aktiviteteve edukative dhe kërkimore, realizimi i shkëmbimeve profesionale dhe kërkimore me vendet anëtare të IFMSA, kontribuimi në ngritjen e cilësisë së njohurive profesionale të studentëve dhe ngritja e vetëdijes publike për mjekësi dhe problemet shëndetësore që prekin popullatën.

Themeluar më 20.09.2019 në Shtip, Rr. 8 mars nr. 3, Shtip, numër identifikimi (EMBS) 7383002, numër tatimor (EDB) 4029019523090.

Sektori kryesor i veprimtarisë së organizatës është shëndetësia dhe kujdesi shëndetësor.

Prioritetet tematike të organizatës janë: bashkëpunimi me studentë dhe organizata mjekësore kombëtare dhe ndërkombëtare; organizatat joqeveritare dhe institucionet publike; ndërgjegjësimi për shëndetin dhe mirëqenien; angazhimi në përmirësimin e kushteve dhe standardeve shëndetësore; kujdesin, mbrojtjen dhe promovimin e shëndetit të punëtorëve; duke theksuar shëndetin e nënës dhe të porsalindurit; hapja e perspektivave për përmirësimin e shëndetit mendor; ndryshimi i perceptimit të personave me aftësi të kufizuara nëpërmjet përfshirjes së tyre në shoqëri; promovimin e shëndetit dhe shprehitë e shëndetshme të jetesës.