Financimi ynë

Pjesa më e madhe e financimit të SFS – Regjistri i palcës së donatorëve mbulohet nga fondet e Fondacionit Shkencor SPIROSKI të destinuara për financimin e këtij regjistri. Një pjesë e konsiderueshme e fondeve për vitin 2021 dhe 2022 mbulohen nga projekti i Civica Mobilitas SFS – PROGRAM I DONORËVE TË palcës [SFS-PDS]. Ky program ofron fonde për të dy partnerët Shoqata e qytetarëve Shoqata studentore e mjekësisë së Maqedonisë – MMSA, Shkup dhe Shoqata e organizuar nga studentët SOMA, Shtip. Pjesa më e vogël e financimit realizohet duke dhuruar para përmes telefonave të donatorëve dhe përmes faqes së internetit të regjistrit të donatorëve.

Angazhimi strategjik i SFS – Regjistri i Donatorëve Marrow është të sigurojë vetë-qëndrueshmëri në financim përmes donacioneve të parave dhe përmes projekteve shkencore me një reduktim të ndjeshëm të financimit nga Fondacioni Shkencës SPIROSKI.