Termat dhe Kushtet

Fondacioni Shkencor SPIROSKI – Regjistri i Donatorëve të Palcës e ofron këtë faqe interneti për përdorimin tuaj, duke iu nënshtruar termave dhe kushteve të mëposhtme.

I gjithë informacioni në këtë faqe interneti është i një natyre të përgjithshme dhe duhet të përdoret vetëm si i tillë. Ne sugjerojmë që të kërkoni këshilla specifike profesionale për rrethanat tuaja individuale.

Përdorimi juaj përbën pranimin e këtyre termave dhe kushteve në datën e përdorimit tuaj të parë të faqes.

Fondacioni Shkencor SPIROSKI – Regjistri i Donatorëve Marrow rezervon të drejtën për të ndryshuar këto terma dhe kushte në çdo kohë duke postuar ndryshime në këtë faqe interneti. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i kësaj faqeje pasi ne kemi postuar ndryshime të tilla përbën pranimin tuaj të kësaj marrëveshjeje të ndryshuar.

Ju pranoni ta përdorni këtë faqe vetëm për qëllime të ligjshme dhe në një mënyrë që nuk cenon të drejtat, ose kufizon ose pengon përdorimin dhe gëzimin e sajtit nga ndonjë palë e tretë.

Kjo faqe interneti dhe informacioni, emrat, imazhet, fotot, logot në lidhje ose në lidhje me Fondacionin Shkencor SPIROSKI – Regjistri i Donatorëve të Palcës ofrohen siç shihet pa asnjë përfaqësim apo miratim të bërë dhe pa garanci të çfarëdo lloji qoftë të shprehur apo të nënkuptuar. Në asnjë rast Fondacioni Shkencor SPIROSKI – Regjistri i donatorëve të palcës së palcës nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë dëmtim, duke përfshirë, pa kufizim, dëmtime indirekte ose pasuese, ose çfarëdo dëmi që rrjedh nga përdorimi ose në lidhje me një përdorim të tillë ose humbje të përdorimit të faqes, qoftë në kontratë ose nga pakujdesia.

Fondacioni Shkencor SPIROSKI – Regjistri i donatorëve të palcës nuk garanton që funksionet e përfshira në materialin e përmbajtur në këtë faqe do të jenë të pandërprera ose pa gabime, se defektet do të korrigjohen, ose se kjo faqe ose serveri që e bën atë të disponueshëm janë pa viruse ose gabime ose përfaqëson funksionalitetin, saktësinë dhe besueshmërinë e plotë të materialeve.

  • Logoja e Fondacionit Shkencor SPIROSKI – Regjistri i Donatorëve të Palcës është një markë tregtare e regjistruar në MK e Fondacionit Shkencor SPIROSKI – Regjistri i Donatorëve të Palcës dhe nuk ju lejohet t'i përdorni ato pa miratimin tonë me shkrim.
  • Këto kushte përdorimi i referohen kushteve shtesë të mëposhtme, të cilat zbatohen gjithashtu për përdorimin tuaj të faqes sonë.

Tona Politika e privatësisë – shih më tej se si ne mund të përdorim informacionin tuaj

Tona Politika e kukive i cili përcakton informacione rreth cookies në faqen tonë

Kufizimet e së drejtës së autorit:

Përdorimi komercial ose publikimi i të gjithë ose ndonjë artikulli të shfaqur është rreptësisht i ndaluar pa autorizim paraprak me shkrim nga Fondacioni Shkencor SPIROSKI – Regjistri i Donatorëve të Palcës. Asgjë që përmbahet këtu nuk do të interpretohet se jep ndonjë licencë nga Fondacioni Shkencor SPIROSKI – Regjistri i Donatorëve të Palcës për të përdorur çdo artikull të shfaqur.

Dokumentet mund të kopjohen për përdorim personal vetëm me kusht që të kopjohen gjithashtu të drejtat e autorit dhe të dhënat e burimit, të mos bëhen modifikime dhe dokumenti të kopjohet tërësisht. Megjithatë, disa dokumente dhe foto janë publikuar në këtë faqe me lejen e pronarëve përkatës të të drejtave të autorit (të cilët nuk janë Fondacioni Shkencor SPIROSKI – Regjistri i Donatorëve të Palcës). Të gjitha të drejtat janë të rezervuara për këto dokumente dhe leja për t'i kopjuar ato duhet të kërkohet nga pronarët e të drejtave të autorit (burimet tregohen në këto dokumente/fotografi).

Fondacioni Shkencor SPIROSKI – Regjistri i Donatorëve të Palcës nuk mban asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e faqeve të jashtme të internetit.

Çdo komunikim ose material që ju transmetoni ose postoni në çdo zonë publike të faqes, duke përfshirë çdo të dhënë, pyetje, koment, sugjerim ose të ngjashme, është dhe do të trajtohet si informacion jo-konfidencial dhe jo pronësor.

Nëse ka ndonjë konflikt midis këtyre termave dhe kushteve dhe rregullave dhe/ose kushteve specifike të përdorimit që shfaqen në këtë faqe në lidhje me materiale specifike, atëherë kjo e fundit do të mbizotërojë.

Këto terma dhe kushte do të rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Republikës së Maqedonisë. Çdo kontest do t'i nënshtrohet juridiksionit ekskluziv të gjykatave të Republikës së Maqedonisë.

Nëse nuk i pranoni plotësisht këto terma dhe kushte, ju lutemi ndërpresni menjëherë përdorimin tuaj të kësaj faqeje.

Fondacioni Shkencor SPIROSKI – Regjistri i Donatorëve të Palcës është i regjistruar në Regjistrin Qendror për Fondacione me UBIN: 5889243 dhe TVSH: 4030004519877.
Fondacioni Shkencor SPIROSKI – Regjistri i Donatorëve të Palcës është SFS është i regjistruar me ION-2285 dhe WO-2117.
Zyra e regjistruar: Rajko Zhinzifov nr. 48, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë.


Rishikimi i fundit në qershor 2022