Потенцијални дарители на матични клетки

Регистрација на корисници
Пол
Мора да содржи најмалку 12 карактери, голема буква, број и знак
Потврди ја лозинката
Адреса
Адреса
Адреса на лична карта
Тековна адреса (доколку е различна)
Поштенски код
Град
Земја